Jeśli e-mail nie wyświetla się poprawnie, możesz obejrzeć go w przeglądarce.
FB YouTube IN
PWN Moc wiedzy

Szanowni Państwo,
początek 2021 roku jest okazją do przypomnienia wyjątkowej serii prac prof. Józefa Pietera oraz publikacji poświęconych jego myśli. Od 2018 roku ukazały się trzy książki.
Prof. Józef Pieter (1904-1989) psycholog, pedagog, filozof, inicjator utworzenia Uniwersytetu Ślaskiego, urodzony w Ochabach, pełnił m.in. funkcję: dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Katowicach (1945-1950), rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach (1956-1968), dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego (1968-1974), redaktora naczelnego kwartalnika pedagogicznego „Chowanna”. Pierwszy wyraził ideę kreowania Uniwersytetu Śląskiego (1929) powstałego w 1968 roku. Autor ponad 230 publikacji naukowych, w tym 50 książek, które obejmowały problemy o znaczeniu podstawowym dla rozwoju pedagogiki i psychologii. Wychowawca wielu nauczycieli i naukowców. /za: pieter.com.pl/

 
Zobacz!
 

 
Zobacz!
 

 
Zobacz!
 
69 zł jest 56,58zł 59 zł    jest 48,38zł 49 zł  jest 40,18zł

 

Zapraszamy do lektury – WN PWN

PWN Moc wiedzy
Praca zespołowa
Praca zespołowa
Potrzeby Klienta
Potrzeby Klienta
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość
Wiarygodność
Wiarygodność

Wydawnictwo Naukowe PWN SA | ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-672 Warszawa
Spółka zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067444, NIP: 526-01-52-235, REGON: 012822460, wysokość kapitału zakładowego: 4.250.606,00 złotych Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, pozyskało Państwa adres e-mail z ogólnodostępnej strony internetowej. Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1445) zmieniającym brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) od dnia 21 stycznia 2013 r. zakazane jest jedynie przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. W związku z tym, że wśród adresów mogą znaleźć się adresy email osób fizycznych, których dane podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), zwana dalej ustawą, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA., z siedzibą w Warszawie, 02-460 Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2, zwana dalej Spółką; Pani/Pana dane osobowe w zakresie: adres email, przetwarzane będą w celach promocyjnych i marketingowych Spółki, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania wiadomości od Wydawnictwa Naukowego PWN, prosimy kliknąć w link rezygnuję z otrzymywania wiadomości.